Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα, Αποτυπώσεις, Κτηματογραφήσεις, Πραγματογνωμοσύνες.
 • Απαλλοτριώσεις, Πράξεις Αναλογισμού, Πράξης Τακτοποίησης, Διορθωτικές Πράξεις Κτηματολογίου, Διόρθωση Πράξεων Εφαρμογής.
 • Αιγιαλοί.
 • Πολεοδομικές Άδειες.
 • Πολεοδομήσεις, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.
 • Μελέτες Υποδομής, Υδραυλικά, Συγκοινωνιακά, Περιβαλλοντικά.
 • Κτηματολόγιο.
 • Γεωπληροφορική.
 • Πασσαλώσεις, Έλεγχοι Κατασκευών κλπ.

Μεθοδολογία

 • Μετρήσεις με χρήση τελευταίας τεχνολογίας διπλόσυχνων GPS στα προβολικά συστήματα ΕΓΣΑ '87 και HTRS '07 μέσω HEPOS.
 • Αποτυπώσεις με σύγχρονους γεωδαιτικούς σταθμούς.
 • Χρήση Φωτογραμμετρικού Σταθμού για παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών.
 • Ταχεία Μεταφορά και Παραγωγή από τις μετρήσεις υπαίθρου, στο γραφείο με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, υπολογιστές, plotters.

Εξοπλισμός - Υποδομές Γραφείου

 • Σύνδεση τεσσάρων επιπέδων-ορόφων με δυνατότητα επέκτασης και σε πέμπτο όροφο με εσωτερικό δίκτυο διπλών οπτικών ινών με δυνατότητα 1.000-10.000 MB/s με 4x16 Switches σε εσωτερικό domain με κύριο εξυπηρετητή Windows Server και 10 Workstation PC, με συνολική δυνατότητα φιλοξενίας των γραφείων έως και άνω των 20 θέσεων εργασίας.
 • Όργανα Δορυφορικής Γεωδαισίας Leica GPS1200-GX1230, Leica GPS-SR-530 με δυνατότητα μετρήσεων HEPOS. 
 • Γεωδαιτικοί Σταθμοί Leica TCR-705, Leica TCR-407 power. 
 • Ηλεκτρονικοί Χωροβάτες Leica DNA-10. 
 • Λοιπά Όργανα Total Station TC 600, NAK-1, GPS SYSTEM 200, GPS GS-20.
 • Λογισμικά Πακέτα Autodesk AutoCAD CIVIL 3D 2009, Autodesk AutoCAD 2009 LT, Autodesk AutoCAD CIVIL 3D 2007, Autodesk AutoCAD MAP 3D 2005, ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑ, CADVANCED RAPORT/CONTOUR/LANDBASE/CIVIL, MS OFFICE 2007, 2010, Project 2013, Access 2013, Leica GEO OFFICE 7 και 8, Leica Photogrammetry Suite, Erdas Imagine, Dassault DraftSight 2015, ESRI ArcGIS, QGIS, TatukGIS.
 • Plotters Canon A0, Α1, Πολυμηχανήματα Xerox WorkCentre 7120, Panasonic Workio και λοιπός εξοπλισμός εκτυπώσεων ανά θέση εργασίας HP.